Aktuality

Důležité informace

 • Odhlášení stravování v den odběru do 7:45 telefonicky na čísle:

  ČVUT: +420 224 355 012
  VŠE: +420 224 095 789
 • Nepřítomnost dítěte ve školce nebo na kroužcích lze předem nahlásit u paní učitelky, telefonem ve třídě dítěte nebo emailem:

  ČVUT:  info@lvicata.cvut.cz
  VŠE:  vse@lvicata.cvut.cz
 • Číslo bankovního účtu: 2228412/5800.

Popis tříd

Ve třídě Hvězdářů převažují starší děti (5 – 7 let). Celkový počet ve třídě je 24 dětí. Opět se jedná o heterogenní skupinu. Ve třídě jsou přítomny dvě učitelky.

Vzhledem k věku klademe důraz na samostatnost a předškolní přípravu (nácvik držení příboru, nošení jídla, důraz na správné držení tužky, štětce a nůžek klíšťovým úchopem).

Zvolené činnosti ve větší míře podněcují přirozenou zvídavost dětí, rozvíjí logický úsudek, vedou děti k vytváření vlastních myšlenek, shrnutí, vyvozování závěrů a jejich samostatné prezentaci. Děti jsou vedeny k soustavnému pozorování opakujících se dějů (kalendář, fáze Měsíce, dlouhodobé pokusy a navazující aktivity, české tradice, časová orientace).


Třída Mořeplavců je heterogenní s počtem 18 dětí. Je složena z dětí ve věku 3 – 4,5 let, které většinou již do UMŠ Lvíčata v minulém roce chodily. Ve třídě jsou přítomny dvě učitelky.

Vzhledem k věku dětí je nutné zachovat čas na adaptaci na kolektiv, na prostředí mateřské školy a většímu osamostatnění dětí. Dále se děti učí především navazovat přátelské a kolektivní vztahy, dodržovat pravidla, upevňovat si hygienické a sebeobslužné návyky, rozvíjet komunikační dovednosti a schopnosti a postupně prodlužovat řízenou činnost.


Do třídy Stavitelů je možné zapsat celkem 16 dětí ve věku od 2,5 do 3,5 let. Jedná se tedy o heterogenní skupinu nejmladších dětí. Ve třídě jsou přítomny dvě učitelky.

Většina dětí se teprve učí sebeobsluze, komunikaci a osvojování si základních hygienických návyků. Výchovně vzdělávací program třídy je tedy i v rámci týdenních tématických celků zaměřen na zvládnutí zmiňovaných činností s cílem umožnit v budoucnosti bezproblémové plnění běžného programu mateřské školy.

 

 

Třída Kupců je zcela heterogenní (2,5 – 6 let). Jde o odloučené pracoviště na Vysoké škole ekonomické v Praze. Celkový počet ve třídě je 17 dětí. Ve třídě jsou přítomny dvě učitelky.

Děti se v jedné třídě učí od sebeobsluhy, základních hygienických návyků a základů komunikace až po předškolní přípravu. To je velmi náročné pro práci učitelky. Činnosti se musí diferencovat až na 3 skupiny.