Aktuality

  • Změna v odhlašování stravy!!! - Od pondělí 24.9. bude nutné odhlašovat stravu den předem do 13 hod. (tj. v pátek 21. již odhlásit na pondělí)

Důležité informace

  • Nové číslo bankovního účtu: 2301491228/2010

  • Nepřítomnost dítěte ve školce nebo na kroužcích a odhlášení stravování prosíme do 13 hodin předchozího pracovního dne nahlásit u paní učitelky ve třídě, nebo telefonem či emailem paní hospodářce:   

    ČVUT:  info@lvicata.cvut.cz,     tel.: 224 355 014
    VŠE:  vse@lvicata.cvut.cz,       tel.: 2
    24 095 789

Popis tříd

Ve třídě Hvězdářů převažují starší děti (5 – 7 let). Celkový počet ve třídě je 24 dětí. Opět se jedná o heterogenní skupinu. Ve třídě jsou přítomny dvě učitelky.

Vzhledem k věku klademe důraz na samostatnost a předškolní přípravu (nácvik držení příboru, nošení jídla, důraz na správné držení tužky, štětce a nůžek klíšťovým úchopem).

Zvolené činnosti ve větší míře podněcují přirozenou zvídavost dětí, rozvíjí logický úsudek, vedou děti k vytváření vlastních myšlenek, shrnutí, vyvozování závěrů a jejich samostatné prezentaci. Děti jsou vedeny k soustavnému pozorování opakujících se dějů (kalendář, fáze Měsíce, dlouhodobé pokusy a navazující aktivity, české tradice, časová orientace).


Třída Mořeplavců je heterogenní s počtem 18 dětí. Je složena z dětí ve věku 3 – 4,5 let, které většinou již do UMŠ Lvíčata v minulém roce chodily. Ve třídě jsou přítomny dvě učitelky.

Vzhledem k věku dětí je nutné zachovat čas na adaptaci na kolektiv, na prostředí mateřské školy a většímu osamostatnění dětí. Dále se děti učí především navazovat přátelské a kolektivní vztahy, dodržovat pravidla, upevňovat si hygienické a sebeobslužné návyky, rozvíjet komunikační dovednosti a schopnosti a postupně prodlužovat řízenou činnost.


Do třídy Stavitelů je možné zapsat celkem 16 dětí ve věku od 2,5 do 3,5 let. Jedná se tedy o heterogenní skupinu nejmladších dětí. Ve třídě jsou přítomny dvě učitelky.

Většina dětí se teprve učí sebeobsluze, komunikaci a osvojování si základních hygienických návyků. Výchovně vzdělávací program třídy je tedy i v rámci týdenních tématických celků zaměřen na zvládnutí zmiňovaných činností s cílem umožnit v budoucnosti bezproblémové plnění běžného programu mateřské školy.

 

 

Třída Kupců je zcela heterogenní (2,5 – 6 let). Jde o odloučené pracoviště na Vysoké škole ekonomické v Praze. Celkový počet ve třídě je 17 dětí. Ve třídě jsou přítomny dvě učitelky.

Děti se v jedné třídě učí od sebeobsluhy, základních hygienických návyků a základů komunikace až po předškolní přípravu. To je velmi náročné pro práci učitelky. Činnosti se musí diferencovat až na 3 skupiny.