Družina

Provoz školní družiny probíhá od 7,00 hod do 17,00 hod. 

Aktuální informace - provoz ŠD

Vyzvedávání žáků ze ŠD:
Žáci odchází buď v doprovodu zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob (viz formulář „Zplnomocnění k vyzvedávání“). Pokud bude žák odcházet sám, musí to zákonný zástupce sdělit písemně. Sdělení musí obsahovat jméno žáka, datum nebo den v týdnu a hodinu odchodu, podpis zákonného zástupce. Není možné žáka ze ŠD uvolnit na základě telefonického hovoru.

Na vycházky se chodí od 14:00 - 15:00, v pátek se chodí v 13:30, pokud to umožňuje počasí. V čase od skončení oběda do vycházky většinou probíhá řízená činnost.

Stravování:
Žáci navštěvují Menzu Studentský dům. Skladba jídelníčku je přizpůsobena „spotřebnímu koši“ podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. us

Nadále platí, že žáci nemohou navštěvovat jídelnu menzy samostatně. Vždy musí být v doprovodu pedagogického pracovníka.

Žák, který chce navštěvovat obědy, musí být zapsán do školní družiny. Pokud žák nenavštěvuje školní družinu nebo odchází po vyučování, opustí ihned prostory školy. Existuje interní předpis o sankcích za pozdní vyzvedávání žáků ze školní družiny.